กุ้งฝอยแห้ง

Dried Small Shrimp ( Boiled )

กุ้งฝอยแห้ง
กุ้งเคยแห้ง
ต้ม
ไม่มีสีใส่
กุ้งฝอยแห้ง

กุ้งเคยแห้ง

Dried Small Shrimp ( No-Boiled )

กุ้งเคย
ไม่ต้ม
ไม่มีสีใส่

กุ้งแห้ง

กุ้งแห้ง
กุ้งแห้ง

กุ้งฝอยส้มใหญ่
กุ้งฝอย (ขาว ส้ม ชมพู แดง)
กุ้งกลม (ไม่มีสี)
กุ้งเสียบ
กุ้งเนื้อคัด
กุ้งแก้ว
กุ้งกุลา

ราคา บาท
ราคา บาท