ครายปลา

ครายปลา
คายปลาหัวปลาแห้ง
ปลาป่น
เศษปลา
ผสมอาหารสัตว์
เลี้ยงกุ้ง
เลี้ยงปลา
เลี้ยงเป็ดไก่

ราคาจากร้านค้า
มากกว่า 10 กก. 20 บาท/กก.
มากกว่า 100 กก. 18 บาท/กก.
มากกว่า 1000 กก. 15 บาท/กก.